Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website is gericht op alle bezoekers. Deze website is eigendom van DeCeFloor nv, gevestigd te Diepenbeek, Grendelbaan 9. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van www.decefloor.be (“Website”) en beschrijven de voorwaarden waaronder u de Website mag gebruiken. Het gebruik van de Website betekent dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt.

Wij raden u aan om ook ons cookiebeleid en privacy statement te bestuderen om een volledig beeld te krijgen van de manier waarop de Website werkt.

Gebruik van de Website

Het is niet toegestaan oneigenlijk gebruik te maken van de Website door middel van het opzettelijk introduceren van virussen, malware, scripts of andere zaken die redelijkerwijs schadelijk kunnen worden geacht. U mag tegen de Website geen enkele vorm van- of variatie op een “denial of service”-aanval uitvoeren. Het is tevens niet toestaan (te proberen) ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop deze is opgeslagen of iedere andere server, computer of database die gekoppeld is aan de Website.

Het is niet toegestaan de Website te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden. Hieronder valt onder andere (i) gebruik maken van de content op deze Website voor commerciële doeleinden; (ii) reproducties maken van namen, logo’s, handelsmerken of content op deze Website; (iii) het downloaden of (iv) kopiëren van content van onze website voor uzelf of derden (v) andere handelingen die DeCeFloor op enige ongeoorloofde wijze benadelen.

Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden kan leiden tot intrekking van uw gebruiksrechten van de Website en door ons geleverde diensten, een melding aan opsporingsdiensten, het nemen van juridische stappen en/of enige andere maatregel die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Aansprakelijkheid

Hoewel DeCeFloor zich inspant om de informatie op de Website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt DeCeFloor – behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van DeCeFloor – dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

DeCeFloor aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de Website en de daarop verstrekte informatie, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van DeCeFloor. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de Website.

DeCeFloor behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de Website. DeCeFloor is echter niet gehouden de (informatie op de) Website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

De informatie op de Website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met DeCeFloor voor u geldende garantiebepalingen.

Toegang tot de Website

DeCeFloor garandeert niet dat de Website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze Website. DeCeFloor garandeert eveneens niet dat deze Website of de server waarop deze Website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt – behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van DeCeFloor – dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

DeCeFloor behoudt zich het recht voor de op de Website verleende service zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. DeCeFloor is niet aansprakelijk als de Website op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Het kan voorkomen dat DeCeFloor van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website of de gehele Website beperkt voor een deel van de bezoekers of voor alle bezoekers.

Verwijzingen en links naar andere websites

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. DeCeFloor is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites. Het feit dat zich op de Website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat DeCeFloor (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft of dat (de inhoud van) deze websites door DeCeFloor zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Dit alles geldt ook indien deze websites het logo of enige verwijzing naar DeCeFloor  bevatten.

Intellectueel eigendom

DeCeFloor, respectievelijk de rechthebbende, is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de Website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, data en HTML-codes en/of enig ander materiaal. Niets op deze Website mag dan ook openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van DeCeFloor.

Wijziging

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina vermeld zijn. Als u na wijzigingen de Website blijft gebruiken, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden accepteert. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt, blijven de overige voorwaarden gelden voor zover dit wettelijk is toegestaan.